|

Що треба знати при припиненні трудового договору

Що треба знати при припиненні трудового договору

Наслідок кризи у 2011 році відчують мільйони робітників у всьому світі, включаючи Україну. Дізнайтесь, як припинити трудовий договір з мінімальними для себе втратами.

В Чехії вже анансовано звільнення 10 відсотків співробітників більшості міністерств та 20 відсотків робітників поліції. В Росії найближчі три роки кількість держслужбовців буде скорочена більше ніж на 100 тисяч чоловік. Керівництво Куби нещодавно заявило про плани скоротити 1 мільйон держслужбовців. Половина з них буде звільнена вже до березня 2011 року.

В Україні президент Янукович, який обійняв посаду в кінці лютого 2010 року, пообіцяв скоротити штат держслужбовців на 20 відсотків і на таку ж цифру урізати заробітну плату. Проте, на практиці одних чиновників звільнюють, а інших приймають на роботу. В результат, загальна кількість держслужбовців тільки збільшується.

Проте, в кінці 2010 року знову заговорили про майбутнє звільнення держслужбовців. Так, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив про плани скоротити особовий склад міліції з 300 до 200 тисяч чоловік протягом трьох років.

Припинення трудового договору, незалежно від причини, – завжди складний момент в житті кожної людини. І в цій ситуації важливо мати повну інформацію про свої права.

Підставами припинення трудового договору є:

угода сторін;
закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);
переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, Заповніть Анкету та дізнайтесь, яка ваша ціна на ринку праці!
організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; Заповніть Анкету та дізнайтесь, яка ваша ціна на ринку праці!
набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
підстави, передбачені контрактом.

Крім підстав, передбачених статтею 36 Кодексу Законів про Працю, трудовий договір припиняється також у випадку направлення робітника за постановою суду у лікувально-профілактичний заклад.

В яких випадках припиняється безстроковий трудовий договір, що укладається за ініціативою робітника?

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, а саме:
переїзд на нове місце проживання;
переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
вступ до навчального закладу;
неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
вагітність;
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом першої групи;
вихід на пенсію;
прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Чи можна припинити строковий трудовий договір за ініціативою робітника?

Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу.

В яких випадках власник чи уповноваженим ним орган може припинити трудовий договір?

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;
систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Чи можна припинити договір з робітником (звільнити його) поки він знаходиться у відпустці?

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

В яких випадках профспілка дає згоду на припинення трудового договору?

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Профспілковий орган сповіщає власника чи уповноважений ним орган у письмовій формі про прийняте рішення в десятиденний строк.

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніше як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і після її одержання або відмови виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) розглядає справу по суті.


В яких випадках можна припинити трудовий договір без згоди профспілки?

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадках:
ліквідації підприємства, установи, організації;
незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;
звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством;
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації;
звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації;
звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян;
звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

В яких випадках профспілка чи уповноважений ним орган може вимагати припинення трудового договору від імені трудового колективу?

На вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди.

В разі, якщо колективний договір підписав інший уповноважений на представництво орган, трудовий договір з керівником, який не виконав зобов'язань за колективним договором, повинен бути припинений за вимогою цього органу.

Якщо власник або уповноважений ним орган, або керівник, стосовно якого пред'явлено вимогу про розірвання трудового договору, не згоден з цією вимогою, він може оскаржити рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) до суду у двотижневий строк з дня отримання рішення. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) не виконано і не оскаржено у зазначений строк, виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) у цей же строк може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації.
Чи можна припинити трудовий договір з неповнолітнім?

Припинення трудового договору з неповнолітнім можливо лише за вимогою його батьків чи інших осіб.

Батьки, усиновителі та опікуни неповнолітніх, а також державні органи та посадові особи, які контролюють виконання законів про працю, мають право вимагати припинення трудового договору з неповнолітнім, в тому числі строкового, якщо продовження його дії загрожує здоров'ю неповнолітнього чи порушує його законні інтереси.

В розділ

Додано 16.02.2011

Нагору Назад